🎉Thailiving Law 🎉 มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานอบรม “English for Lawyer” ในครั้งนี้ หวังว่าปีหน้าจะได้เจอกับทุกท่านอีกครั้ง 🎉🎉

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม และวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา
Thailiving Law และ สภาทนายความจังหวัดพัทยาได้มีการจัดงานอบรมภาษาอังกฤษ English for Lawyers ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านมาให้ความรู้ภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย

ในวันเสาร์ ช่วงเช้ามีผศ. ดร. พรทิพย์ ชาติดี และ Mrs. Tina Eissing Banning ในหัวข้อ Effective Communication & Presentation Skill for Lawyers และในช่วงบ่ายโดย อาจารย์นิติวัฒน์ พัฒนสาร อาจารย์กนกอร สวัสดิ์รัมย์ และอาจารย์พัทตร์วิมล ลิ้มพิสุทธิ์ ในหัวข้อ Clientele Email and Digital Correspondence

ในวันอาทิตย์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างอาจารย์ทอง สีหาวงษ์ ในหัวข้อการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานกฎหมาย และภาษาอังกฤษเพื่อ EEC มาภายในงานมีผู้เข้ารวมอบรมจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งทนายความตลอดจนประชาชนทั่วไป

ภายในงานมีผู้เข้ารวมอบรมจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งทนายความตลอดจนประชาชนทั่วไป
ทางสภาทนายความจังหวัดพัทยาขอบขอบคุณเหล่าวิทยากร ทีมงานทุกท่าน และที่สำคัญที่สุดคือผู้ที่มาเข้าร่วมอบรม ทางสภาทนายฯ หวังอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานของท่านต่อไป