ตกเป็นผู้เสียหาย รัฐจ่ายเงินเยียวยาไหม อย่างไร?? Pattaya Law Firm | 𝐋𝐚𝐰 𝐅𝐢𝐫𝐦 𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐭𝐭𝐚𝐲𝐚

Pattaya Law Firm | 𝐋𝐚𝐰 𝐅𝐢𝐫𝐦 𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐭𝐭𝐚𝐲𝐚 | Law Firm in Rayong | Pattaya Lawyer | Pattaya Lawyer English Speaking

Pattaya lawyers Lawyers pattaya Law Firm in pattaya Pattaya Law Firm Lawyers services in pattaya Pattya lawyer services Legal services pattaya Pattaya Legal services Pattaya attorney Law Firm Attorney Law Firm pattaya Pattaya Attorney Attorney pattaya

📣 ผู้เสียหาย ที่สามารถขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรม
📣 หากตกเป็นผู้เสียหาย รัฐจ่ายเงินเยียวยาไหม อย่างไร ?? 🎉
 
👉หากเป็น “ผู้เสียหาย” ที่ได้รับความเสียหายทางร่างกายหรือจิตใจ หรือเสียชีวิต เนื่องจากการกระทำความผิดทางอาญาของผู้อื่น โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดนั้น เช่น ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกลูกหลง หรือถูกข่มขืน หรือต้องกลายเป็น “แพะ” ติดคุกทั้ง ๆ ที่คุณไม่มีความผิด
 
👉คุณสามารถขอรับการเยียวยาจากรัฐได้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 
✅โดยยื่นคำขอได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร เอ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1 – 4 (พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่ง สถานีตำรวจทั่วทุกสถานี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
✅ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รู้ถึงการกระทำความผิด หรือนับแต่วันที่ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณี
 
Cr. กระทรวงยุติธรรม / MINISTRY OF JUSTICE / www.moj.go.th
Pattaya lawyers Lawyers pattaya Law Firm in pattaya Pattaya Law Firm Lawyers services in pattaya Pattya lawyer services Legal services pattaya Pattaya Legal services Pattaya attorney Law Firm Attorney Law Firm pattaya Pattaya Attorney Attorney pattayaPattaya lawyers Lawyers pattaya Law Firm in pattaya Pattaya Law Firm Lawyers services in pattaya Pattya lawyer services Legal services pattaya Pattaya Legal services Pattaya attorney Law Firm Attorney Law Firm pattaya Pattaya Attorney Attorney pattaya
🤗 🤗
𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐰 | 𝐋𝐚𝐰 𝐅𝐢𝐫𝐦 𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐭𝐭𝐚𝐲𝐚 | 𝐋𝐚𝐰 𝐅𝐢𝐫𝐦 𝐢𝐧 𝐑𝐚𝐲𝐨𝐧𝐠 💖
We are providing a variety of legal services. Professional Law frim in Pattaya reputation more than 14 years. Please come for advise with us on Monday-Friday at 09.00 a.m.-6.00 p.m.
𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐩
https://goo.gl/maps/yA54vZytu9qNRXBv9
𝐌𝐚𝐤𝐞 𝐚𝐧 𝐚𝐩𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 with a lawyer by phone number 038 251 323 or Email: lawyers@thailivinglaw.com 💖💖
 
#LawFirmInPattaya
#PattayaLawFirmOneStopService
#AllLegalServicesInPattaya
#FullLegalServicesInPattaya
#PattayaLawFirm #LegalServicesPattaya
#AttorneyLawFirmPattaya